top of page

Privacyverklaring

Als therapeut hecht ik veel belang aan uw vertrouwen en als uw vertrouwenspersoon draag ik zorg voor de privacy van mijn cliënten en van de bezoekers van mijn website. Vanuit mijn zorgplicht, en mijn wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), doe ik al het mogelijke om de persoonlijke informatie die u aan mij verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omga, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). 


Door het bezoeken van deze website en/of door gebruik te maken van de diensten die ik u als osteopaat aanbied, verklaart u akkoord te gaan met hetgeen in deze privacyverklaring is vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op al mijn dienstverleningen.


Verwerking van diverse persoonsgegevens is noodzakelijk om mijn werk goed te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens die hiervoor worden verwerkt zijn: 

 • identificatiegegevens als naam en geboortedatum

 • contactgegevens als adres, telefoonnummer en e-mailadres

 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en levensstijl, alsook gegevens van behandelende (huis-)arts

 • gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen

 • datum van de behandeling, kosten van het consult en betalingswijze

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt: 

 • Verwerking met als doel een adequate behandeling te kunnen laten plaatsvinden, deze te monitoren en te evalueren; 

 • Verwerking met als doel de bereikbaarheid van patiënt en/of huisarts mogelijk te maken; 

 • Verwerking met als doel het maken van een afspraak voor behandeling van de patiënt;

 • Verwerking met als doel het verschaffen van praktische informatie aangaande de praktijk;

 • Verwerking met als doel het in rekening brengen van de behandeling(en);

 • Verwerking met als doel, na instemming van de patiënt, verstrekken van een verslag/ rapport aan een derde. 

Al deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Crossuite. Zij zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging van de door hun verwerkte persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerd gebruik. Crossuite neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van mijn praktijk te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 


Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden indien ik u met uitdrukkelijk akkoord doorverwijs naar een derde partij en deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

De informatie kan intern met medewerkers binnen de praktijk gedeeld worden. Ten aanzien van deze gegevens hebben ook zij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zijn ze verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan uw dossier of delen daarvan worden overgedragen. 

Dit gebeurt uitsluitend na uw expliciete toestemming.


Wanneer u mij een e-mail of een ander bericht verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.


Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op de computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zal ik uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op mij rustende wettelijke bewaarplichten.


Als cliënt heeft u de volgende rechten:

 • het recht om te weten als/en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;

 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn; 

 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;

het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;

het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

U kan om bovenstaande gegevens verzoeken per mail naar osteopaatoostende@gmail.com. U dient u hierbij te legitimeren, opdat ik met voldoende zekerheid kan vaststellen dat u daadwerkelijk degene bent die het verzoek doet.

Ik zal u binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. U zal in een dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.


Ik behoud me het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.


Ten einde er zeker van te zijn dat u een volledig beeld hebt van de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en met welk doel en onder welke grondslag, zal iedere cliënt bij registratie toegang krijgen tot deze privacyverklaring en de hierbij behorende documenten.

Privacy verklaring: Tekst
bottom of page